راهنمای نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

راهنمای بخش تنظیمات در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش خوراک ها در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش احتیاجات غذایی در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش محدودیت و قیمت در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش حل جیره در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش گزارش ها در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای استفاده از اعلام خطاها در حین جیره نویسی - "فید افزار طیور" - ورژن 1.1 - بخش اول

 

راهنمای استفاده از اعلام خطاها در حین جیره نویسی - "فید افزار طیور" - ورژن 1.1 - بخش دوم

 

راهنمای جیره نویسی جوجه گوشتی با نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

 

راهنمای جیره نویسی بلدرچین تخمگذار با نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

 

راهنمای جیره نویسی مرغ تخمگذار LSL با نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

 

راهنمای نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "  دانـــلـــود