سدیم Na

مسمومیت سدیم

مقدار بیش از 5% درصد در جیره موجب مسمومیت می شود . با مصرف حدود 35% درصد سدیم ، پرندگان آب بیشتری مصرف می کنند  و گاهی  اوقات این وضعیت به عنوان  مسمومیت  در نظر گرفته می شود . سطوح بالای سدیم اثر  سوئی بر تعادل الکترولیت دارد   و سطوح  بسیار  بالای آن می تواند  موجب مستی با آب شود . گزارشاتی (عمدتا از استرالیا ) مبنی بر کاهش کیفیت پوسته هنگام عرضه آب شور به پرنده  وجود دارد . مطالعات انجام  شده  در آمریکای شمالی  این  یافته ها را تایید  نکرده اند .

به عنوان  مثال  ، دامرون (1998) با عرضه آب حاوی تا 800 قسمت در میلیون سدیم به مرغ های تخمگذار  هیچگونه اثر نامطلوبی را گزارش نکرد . این پاسخ های متفاوت ممکن است مربوط به سویه های مورد استفاده در این مطالعات باشد ،بطوریکه وایدمن  و نیسلی (1992) نشان دادند که نیمچه های  سویه های  مختلف به مصرف آب حاوی 10گرم در لیتر نمک طعام پاسخ متفاوتی  می دهند . این محققین نتیجه گیری کردند که سویه های حساس نسبت به سویه هایی که توسط آب شور تحت تاثیر قرار نگرفتند ف گلوکرول های کلیوی بسیار کوچکتری دارند .