ویتامین C

احتیاجات ، ساخت و مسمومیت ویتامین C

همنطور که قبلا گفته شد همه مرغ سانان  ویتامین Cراد در کلیه می سازند که d- گلوکز به d-  گلوکورونولاکتون  و سپس  به 2-کتوگاونولاکتون تبدیل شده که این ترکیب به اسی آسکوربیک تبدیل می شود . برخی پرندگان زینتی که به ویتامین cنیاز دارند  فاقد آنزیم ال – گلونولاکتون  اکسیداز  در میکروزوم های  کلیوی هستند هیچ سویه ای از مرغ سانان جهش یلافته برای فقدان این آنزیم گزارش نشده این  موضوع برای محققان جالب باشد . ساخت حیاتی ویتامین c در پرندگان جوان محدود بوده  و با افزایش سن تا حدود 60روزگی افزایش می یابد .

مشخص نیست که این مسئله  مربوط به پیشرفت عادی ساخت اسکوربات است یا اینکه جوجه های جوان از مکمل جیره ای بهره می برند .

همانطور که قبلا توضیح داده شد تهیه شکل های پایدار  ویتامین c نظیر  پلی فسفات بخصوص در جیره پلت شده ، ضروری می باشد  . برخی شواهد  نشان می دهند که مکمل کم اسید اسکوربیک (100 قسمت در میلیون ) تنها اثرات حاشیه ای بر سطوح پلاسمایی داشته  و برای ایجاد تغییرات  معنی دار  حداقل  به 250 قسمت در میلیون نیاز است . پاسخ به مکمل  جیره ای کاملا سریع بوده  و 12 ساعت پس از مصرف آن سطوح پلاسما اشباع شده  و 14 ساعت پس از حذف به وضعیت  عادی  بر می گردد . تحت شرایط تنش ،  شواهد خوبی در مورد اثرات مطلوب افزودن ویتامین c در سطوح 20تا 30 برابر مقدار طبیعی  بوجود می آید  که با سیستم های اکسیداز  موجود در کبد تداخل می کند . یک از علایم مسمومیت تجمع بیش از حد آهن در کبد است .