کارباریل یا سوین

بازدید: 4344

در صورت مصرف این سم علایمی مانند کاهش تولید ، عدم تعادل و نهایتاً مرگ در پرنده دیده می شود .