ید I

علائم کمبود ید

کمبود ید موجب کلاهش تولید تیروکسن و در نتیجه باعث تحریک بخش پیشین غده هیپوفیز به منظور تولید و ترشح مقدار بیشتری هومرمون محرک غده تیروئید (TSH) می گردد . در مواقع کمبود ید ، افزایش مقدار TSH باعث بزرگ شدن غده تیروئید می گردد که به گواتر معروف است . این عمل تلاشی برای افزایش سطح ترشحی فولیکول های تیروئید می باشد و در بافت شناسی افزایش اندازه و تعداد این فولیکول ها نشان داده شده است .

عدم فعالیت یا توقف عمل تیروئید توسط تیوراسیل و تیوریا در مرغان تخمگذار باعث توقف تخمگذاری و چاق شدن آنها می گردد ، همچنین سبب رشد شبکه مانند و غیر طبیعی پرها می شود . مصرف تیروکسین و یا کازئین یددار این اثرات را از بین می برد ، تولید تخم مرغ بحالت اول بر می گردد و کیفیت پوسته بهبود می یابد . مقدار ید موجود در تخم مرغ بشدن تحت تاثیر ید جیره است . کمبود ید در مرغان مادر منجر به کاهش ید در تخم مرغ ، کاهش جوجه درآوری و تعویق در جذب کیسه زرده می گردد .