ویتامین فولاسین

کمبود و مسمومیت فولاسین

 کمبود فولاسین در حیوانات آزمایشگاهی  منجب به کم خونی ماکروسیتیک ( مگالوبلاستیک ) و لوکوپنیا ( کاهش سلول های سفید  خون )  می شود . بافت هایی که میزان  تخریب و بازسازی  سریعی  دارند ، نظیر لایه پوششی  ، دستگاه گوارش ، اپیدرم   و مغز و استخوان  و نیز رشد سلول  و بازسازی  بافت ها  ، به شدت تحت تاثیر  قرار می گیرند .

طیور نسبت به سایر حیوانات مزرعه  به کمبود فولاسیون  حساس تر به نظر می رسند . کمبود سبب پردآوری  ضعیف  ، کندی رشد ، ظاهر کم خون  و پروسیس  می شود . با پیشرفت کم خونی ، تاج سفید رنگ  و غشاهای  مخاطی دهان زرد کم رنگ می شوند ( سیدونز1978) .  رنیه  و همکاران (1993) پیشنهاد کردند  که غلظت فسفوریبوزیل  پیرو فسفات گلبول های قرمز  در جوجه های فاقد  فولاسین افزایش یافته  و می توان  به عنوان یک ابزار تشخیصی از آن استفاده نمود . ماکس ول  و همکاران (1988)کم خونی ماکروسیتیک را بعنوان نشانه اصلی در پرندگان تغذیه  شده با جیره نیمه خالص  فاقد فولاسین توصیف کردند .  این محققان آسیب به سلول های پارانشیم کبدی را نیز توضیح دادند که ذخیره گلیکوژن  آنها کاهش  یافته بود. نیمچه بوقلمون ها برخی از علائم جوجه ها را نشان می دهند . مرگو میر معمولا بالا بوده  و ماهیچه گردنی فلج شده که سبب سفت شدن  و کشیدگی گردن  می گردد . اگر فولاسین استفاده نشود ، نیمچه ها دو روز پس از  نشان دادن چنین علائمی خواهند مرد .

وضعیت غیر عادی پرهای در جوجه ها منجر به ساقه ضعیف  و شکننده پر می شود . به دلیل نیاز  به فولاسین ف لیزین ، آهن  در رنگ پذیری پرها ، در اثر کمبود  این ویتامین  بی رنگ شدن پرهای رنگی اتفاق می افتد . جوجه های پلیموت راک تغذیه شده با سطوح مختلف اسید قولیک در شکل 4-61 نشان داده شده است .

هر چند کمبود فولاسین می تواند سبب کاهش  تخم مرغ شود ، ولی نشانه اصلی در مرغ های مادر کاهش شدید قدرت جوجه درآوری به همرتاه افزایش مرگ  و میر جنین در روزهای آخر انکوباسیون است . این جنین ها نوک تغییر  شکل یافته دارن  و خمیدگی ساق پا اغلب دیده می شود . (فرولیچ 1987) .

هر چند که پرنده پروسیس نشان می دهد  ولی آسیب شناسی ضایعات وارده  با آنچه که در اثر کمبود کولین یا منگنز مشاهده می شود ، فرق دارد .ساختمان غیر عادی غضروف هیالین  و مختل شدم استخوان در کمبود فولاسین  مشاهده می شود .

گزارش شده است که کولین در کنترل پروسیس هنگامی که جیره حاوی سطوح کافی فولاسین است ، بسیار موثر می باشد . محققان دیگر  پیشنهاد کرده اند که اسید فولیک بر احتیاجات کولین اثر کمکی دارد  و عکس آن نیز  اتفاق  می افتد (یانگ  و همکاران 1995) . افزایش پروتئین خوراک  در جوجه هایی که  جیره ای با اسید فولیک کم دریافت می کنند ف شدت پروسیس  را افزایش می دهد . با افزایش پروتئین  جیره تقاضا برای فولاسین جهت ساخت اسید اوریک افازیش می یابد .

پرندگان به سطوح بالای فولاسین بسیار مقاوم بوده  و برای ایجاد مسمومیت به مصرف بیش از 5000 برابر سطح طبیعی نیاز  است . تحت چنین شرایطی هیپرتروفی کلیوی گزارش شده است .