تفاله زیتون

مزایای تغذیه ای :

 خوراک  حاوی  الیافی  قابل هضم  با کیفیت  تغذیه ای  متغیر  بسته به روش های مختلف عمل آوری است.  میزان الیاف آن بالا بوده  و به همین  دلیل  برای خوک و طیور  مناسب نیست . میزان پروتئین آن  کم  تا  متوسط است و از نظر مواد معدنی  کمبود  دارد. 

خوش خوراکی :

 پایین 

 محدودیت های مصرف( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 کم بودن خوش خوراکی  این فرآوردهباعث محدودیت استفاده  از آن است.