ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و روشﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞﻏﺬاﻳﻰ در ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻰ

ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻮدﻣﻨﺪى ﭘـﺮورش ﻃﻴـﻮر ﮔﻮﺷـﺘﻰ اﺳـﺖ. ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ٌ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ وزن ﺑﺮاى اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑـﻪ وزن زﻧـﺪه ﻣـﺮغ، ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺘﺪاوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر ﺑﺮاى ارزﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﻰ ﺧﻮراك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.

در ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﻮارد، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزدﻫﻰ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ واﺣﺪ وزن ﺑﻪ ازاى ﻳﻚ واﺣﺪ ﻏﺬاى ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ روشﻫﺎى آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑـﺮ روى ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدى ﺿﺮﻳﺐﺗﺒﺪﻳﻞﻏﺬاﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻰ ﻏﺬا را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و روشﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐﺗﺒﺪﻳﻞﻏﺬاﻳﻰ اﺳﺖ

1 -  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه :

ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻧﺮژى ﺧﻮد، ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻰ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارد. ﻃﻴﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوى ٢٩٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮى اﻧـﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ در ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺣـﺪود ١٠ درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوى ٣٠٠٠ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮى اﻧﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه و ﻣﺼﺮف دان ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮادﻣﻐﺬّى ﺿﺮورى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ دان، ﻧﻴـﺎز ﻏﺬاﻳﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪاول ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ، ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺮژى واﻗﻌﻰ ﺟﻴﺮه ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻰ اﻧـﺮژى ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﺪاول ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ، ارزش اﻧﺮژى ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء داﻣـﻰ از ﻗﺒﻴـﻞ ﭘﻮدرﮔﻮﺷـﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺮژى واﻗﻌﻰ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﺑﺮاى ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ و اﺳـﺘﺨﻮان ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮب ارزش اﻧـﺮژى ﻣﻌـﺎدل ١٩٨٠ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮى اﻧﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرﺟﻴـﺎ دﻻﻟـﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ارزش اﻧﺮژى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻓﻮق ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ٢٥٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮى اﻧﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ در ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺖ. دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژى ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻧـﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻤﻰ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روشﻫﺎى ﻣﺘﺪاول ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪﻋﻠّـﺖ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎﻻى ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮاد، در ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻰ اﺧﺘﻼﻻﺗﻰ رخ داده و اﻧﺮژى ﻛﻤﺘﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻓــﺮاوان ﻓــﺮآوردهﻫــﺎﻳﻰ ﻏــﺬاﻳﻰ ﺑــﺎ ﻣﻨﺸــﺎء داﻣــﻰ در ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺟﻴــﺮه ﻃﻴــﻮر ﮔﻮﺷــﺘﻰ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺳــﺒﺐ ﺑﻬﺒــﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﮔﺮدداﻣ، ﺎ ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ اﻧﺮژى اﻳﻦ اﺟﺰا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اواﺧﺮ دﻫﻪ ٧٠ ﻣﻴﻼدى ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ارزان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪهاى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺪرم ﭘﺮﻧﺪه ﭼﺮبٌ در ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻰ اﻳﺎﻟﺖ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻓﻮق ﺗﺎ ١٥ درﺻﺪ ﺟﻴـﺮه و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻟﺮى ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﺷـﺪه و اﻳـﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻰ و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻨﺪرم ﭘﺮﻧﺪه ﭼﺮب را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻣﻜﻤﻞ ﭼﺮﺑﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ داراى ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﻤـﻞﻫـﺎى ﭼﺮﺑـﻰﻣﻨﺤﺼـﺮاٌ ﺑـﺮاى اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﺑﻪ ﻏﺬا اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻜﻤﻠﻰ ﺑﻨﺎم ﭼﺮﺑﻰﻫﺎى ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

٢--ﺷﻜﻞ و وزن ﺣﺠﻤﻰ ﺧﻮراك:

در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دانﻫﺎى آردى ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، داﻧﻰ ﻛﻪ وزن ﺣﺠﻤـﻰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ دارد ﺳـﺒﺐ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﻰﮔـﺮدد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ دان ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰﮔﺮدد زﻳﺮا ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮاى ﺧﻮردن دان ﭘﻠـﺖ اﻧـﺮژى ﻛﻤﺘـﺮى ﺻـﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ در ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻰ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاى ﭘﻠﺖ ﺷﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد. اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪهاى در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاى ﭘﻠـﺖ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﭘﻠﺖ، وﺟﻮد داردﻋﻠّ.ﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺻﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان اﻧﺮژى ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻏﺬا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاى ﭘﻠﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ١٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﻏﺬاى ﭘﻠﺖ ﺷﺪه، ﺿﺮﻳﺐﺗﺒﺪﻳﻞﻏﺬاﻳﻰ ﻳﻚ دﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاى ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از دﻫﺎﻧﻪ آﺳﻴﺎب ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺳﺪ،اﻣ ﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف دان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏﺪارى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ دان ﭘﻠﺖ ﺷـﺪه ﻫﻨﮕـﺎم ﻋﺒـﻮر از ﺗـﺮافﻫـﺎى دانﺧـﻮرى ﻛﻮﺷـﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮى ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

٣- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮراك دﻫﻰ :

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮراكدﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣـﻰﺷـﻮد. ﻃﺒـﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى، ﻣﺮغﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ در ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ وﻋﺪه در روز ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻰ ﺧﻮراك درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤـﺎم ﺧﻮراك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﻣﺪ ت ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬاﻳﻰ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﻤـﻰﮔﻴـﺮد. ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻰ ﺑـﻪ ﻏـﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺷﺘﻬﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪى ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻮل ﺧﻮراكدﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺴـﻴﺎر واﺿﺢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪاﻣ ﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪدﻗّﺖ ﻓﺮاوان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰﺑﺎﺷـﺪ. اﮔـﺮ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎنﻣـﺪ ت زﻳـﺎدى ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﺮدد. دانﺧﻮرى ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮغﻫـﺎ در ﻳـﻚ زﻣـﺎن از ﺿـﺮورﻳﺎت اﻳـﻦ روش اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﮔﺮدد اﻳﻦ روش ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮرى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

٤-ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﮕﻪ داري و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬا :

ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ دان در اﻧﺒﺎر و ﻳﺎ ﺳـﻴﻠﻮﻫﺎى ﻣﺨﺼـﻮص ﺑﺴـﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن، ﻛﭙﻚزدﮔﻰ و ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻰ از ﻣﻮاردﻣﻬﻢ درﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻤﻴـﺰ ﻧﮕـﻪداﺷـﺘﻦ و ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻣﺮﺗـﺐ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮراك در ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬا از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـﻄﺢ دانﺧـﻮرىﻫـﺎ ﺑـﺮاى ﺣﺼـﻮل ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴ ﺖ اﺳﺖ.

ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻘﺪار از دان ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏـﺪارى ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻤﺎًﻴ ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻰ ﺗﺮدﻳﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎى ﻗﺒﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت دان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻢارزش ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪواﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬا در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﭘﺮورش ﻃﻴـﻮر وﺟـﻮد دارد؟ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛـﻢ ﺧـﻮراكﻫـﺎى ﭘﻠـﺖ ﺷـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻰدارﻧـﺪ،

اﺣﺘﻤﺎﻻً، اﺗﻼف دان ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از دان، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏـﺪارى ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

٥- ﻛﻴﻔﻴﺖ آب :

اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺗﺎزه و ﺗﻤﻴﺰ در ﺣﺼﻮل ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴ/ـﺖ اﺳـﺖ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻃﻴـﻮر ﮔﻮﺷـﺘﻰ در ﻣﺮﻏﺪارىﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آب آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﺮورش ﻃﻴـﻮر ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آبﺧﻮرى ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﭙﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺑـﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪآب ﺧـﻮرى ﻫـﺎى ﻧـﺎوداﻧﻰ و ﻳـﺎ زﻧﮕﻮﻟﻪاى ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪﻋﻠّ.ﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ آب در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻟـﻮدﮔﻰ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔـﺮد و ﻏﺒﺎر، ﺑﺴﺘﺮ، ﺧﻮراك و ﻓﻀﻮﻻت ﻃﻴﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ و ﺗـﻼش ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻰﺗـﻮان آبﺧــﻮرىﻫــﺎى ﺑــﺎز را ﻧﻴــﺰ ﻣﺮﺗــﺐ ﺗﻤﻴــﺰ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻰ ﻧﻤــﻮد. ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ ﻧﻤــﻮد ﻛــﻪ ﻓﻘــﻂ ﺧــﺎﻟﻰ ﻧﻤــﻮدن آب ﺑــﺎﻗﻰﻣﺎﻧــﺪه درآبﺧﻮرىﻫﺎ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺧﻮرى، ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﺟﻪرﻳﺰى ﺑﺎﻳﺪ آب ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪه و آب

ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎزه دراﺧﺘﻴﺎر ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آب ﻣﻬﻢّﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدهﻣﻐﺬّى ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧـﺪهاى اﺳـﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ درﻣﻮرد اﻫﻤﻴ ﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ.