اﺛﺮ ﻓﺮآوري ﺧﻮراك ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻰ

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮراك ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻳﻰ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﻰدﻫـﺪ. اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ٧٠-٦٠ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد. ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﻰ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎى ﺳـﺎﺧﺖ دان، ﺑـﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻓﺮآورى ﺧﻮراك ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ ﻬﻰ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻓﺮآورى ﺧﻮراك و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻰ از واﺣـﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ، آﺳﻴﺎبﻛﺮدن، آﻣﺎدهﺳﺎزى، ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزى، ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ، ﺑﺎرﮔﻴﺮى و اﻧﺘﻘـﺎل را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻰﮔـﺮدد. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻰ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺘﻰ روى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻌﺪى داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺳﻮدآورى ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪه ﻃﻴﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻃﻰ دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪهاى داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل ١٩٦٠، ﺟﻮﺟـﻪﻫـﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺗﺠﺎرى ﭘﺲ از ١٢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن ٢/٢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻫﻤﻴﻦ وزن ﻃـﻰ ﺷـﺶ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺮورش ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد. روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﺑﺮاى ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻼح ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺧﻮراك دادن ﻣﻰﺗﻮان از ﻣﺰاﻳﺎى اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮآورى ﺧﻮراك و ﺑﺮرﺳﻰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى آن ﻣﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﻳـﻪﮔـﺬار ﺑﺴـﻴﺎرى از ﺧﻼﻗﻴـﺖﻫـﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻤﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش:

از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ روزﻫﺎى ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﺣﻴﺎت ﺟﻮﺟﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫـﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪاى ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ. در اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﻦ روزﻫﺎى ﺗﻌﺪﻳﻞ٢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮى اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّى ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ دوره ﮔﺬار، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ در ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻰ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد، ﺟﻮﺟﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻰ (از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀﻼﻧﻰ) ﺑﺮاى زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﺣﺴﺎس ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺖ وزن ﭘﻴﺪا ﻛـﺮده و در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ. از دﺳﺖ دادن ٥-٢ درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن در دوره ﭘـﺲ از ﺗﻔـﺮﻳﺦ (ﺧـﺮوج ازﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )، ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ، داراى ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺑﻮده، رﺷـﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ د اﺷﺘﻪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرى داﺷﺘﻪ و از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻰ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد . ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و زود ﻫﻨﮕﺎم روده (اﻧﺪام اﺻﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّى) ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪاى ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴ ﺖ اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﻣﺼﺮف دان:

ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻃـﻰ ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر روز اول ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك، ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّى را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻧﺪامﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻀﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه (ﭘﺎﻧﻜﺮاس)، ﻛﺒـﺪ و روده ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺟﻮﺟﻪ از ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮﺧـﻰ از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ و ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ در زﻣـﺎن ﻫـﭻ و ﭘـﺲ از آن و ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ دان و ﻓﻌ ﺎل ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و ﻣﺨـﺎط آن ﺑﺴـﺘﮕﻰ دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻰ در راﺳـﺘﺎى ﺗﻐﺬﻳـﻪ دورن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ (inovo) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎرى ﺑـﺮاى ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺗﻜﺎﻣـﻞ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﺗﻐﺬﻳﻪ درون ﺗﺨﻢﻣﺮغ، اﻣﻜﺎن اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﺪن آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﺪ.

ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزي و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّي:

ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن از اﺑﺰارﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك اﺳﺖ، در واﻗﻊ ﻳﻜﻰ از اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧـﻮراك دام اﺳﺖ. وﻗﺘﻰ اﺟﺰاى ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺳـﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﺨﻠﻮطﺳـﺎزى (ﻣـﻴﻜﺲ ﻛـﺮدن) ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻰ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬّى در دان، اﻣﻜـﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّى ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد. دام و ﻃﻴﻮر ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﻻزم اﺳـﺖ ﺟﻴـﺮهاى ﻣﺘﻮازن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى و اﻓﺰودﻧﻰ را در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ دان را ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤ ﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﻴﺎن داﺷﺖ. ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﮔﺮم دان ﻣﺼﺮﻓﻰ روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻞ ﻣﻮادﻣﻐﺬّى ﺿـﺮورى ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻨﺎﺳـﺐ و از ﻃﺮﻳـﻖوﻋﺪهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

از آﻧﺠﺎﻳﻰﻛﻪ اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻰ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّى در ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از دان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، از اﻳـﻦ رو ازﻣﻮاد ﻣﻐﺬّى دروﻧﻰ (ﻣﺜﻞ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﻳﺎ ﺳـﺪﻳﻢ) ﻳـﺎ از ﻧـﻮﻋﻰ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ (ﻣـﺎرﻛﺮ) ﺑـﺮاى ارزﻳـﺎﺑﻰ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ.در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪهآل، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاى ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮزﻳـﻊﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه درﺟﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮدن ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزى اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ داراى ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ (CV) اﺳﺖ. اﮔﺮ CV ﻛﻤﺘﺮ از10درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴـﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺨﻠـﻮطﺳـﺎزى ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻰﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﺪد ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺎﺷـﻰ از روشﻫـﺎى ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﻴـﺮى،ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﻮدن و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮراك (دان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه) اﺳـﺖ. ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻳـﻮنﻛﻠﺮ، ﻳﻜﻰ از روشﻫﺎى ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﻋﻠّﺖ آن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮدن و ﻛﻢﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ. روش آزﻣﻮن ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑـﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮو ﻳﻮﻧﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزى ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮراك ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ:

١.ﭘﺮﻛﺮدن ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاى آن ٢. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ٣. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﻜﺴﺮ ٤. ﻃﺮاﺣﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﻜﺴﺮ5 . ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻮادى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ٦. ﻋﺪم ﺗﻮﺟه ﺒﻪ ﺑﻪ ترتیب اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺑﻪ درون ﻣﻴﻜﺴﺮ ٧. وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮراك ﻣﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻰ8 . ﻧﺸﺖ ﺧﻮراك ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎت اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻴﻜﺴﺮ ٩. ﺗﻨﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ ١٠. ﺧﻄﺎ در ﺗﻮزﻳﻦ ١١. ﺟﺪاﺳﺎزى ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﻣﻴﻜﺲ ﻛﺮدن

ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮارﺗﻰ-رﻃﻮﺑﺘﻰ:

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺠﻤﻊ ذر ات ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻃﻰ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ، ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر.”

ﻃﻰ ٥٠ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﺧﺎص در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖﺳﺎزى ﺑـﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻴﻖ در راﺑﻄﻪ ﻓﺮآورى ﻫـﻢ روى ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﻴﻚ و ﻃﺮاﺣﻰ داى ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘﻠـﺖ ﻫﻤـﻮاره از اﻫﻤﻴ/ـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮراك دام ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺳـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘﻠـﺖ از روى ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد. ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺠﺎرى ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ موثر ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻜﺎرى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺛّﺆﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﺮاى اﺻﻼح روش ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻜﺎت ﺧﺎص درﺑﺎره دان ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر:

ﻣﺼﺮف دان ﭘﻠﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺿﺮﻳﺐﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. ﻋﻠﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

١. ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮت ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

٢. ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

٣. ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزى اﺟﺰاى ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ

٤.ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪ ت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف دان و اﻧﺮژى ﻻزم ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف آن

٥.ﺗﺨﺮﻳﺐ اُرﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﺎرىزا (ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎ)

6. اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻃﻰ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮارﺗﻰ

٧. ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮرﺷﺨﻮراﻛﻰ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ

ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، ﭘﻠـﺖ ﻛـﺮدن ﺧـﻮراك ﺳـﺒﺐ ١٢-٠ درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻰ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراك ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ ﻰ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻰدﻫـﺪ، ﻟـﺬا ﺑﻬﺒﻮدى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪك در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺨﻠﻮطﺳﺎزىو ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎدى، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرﮔﻰ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر رخ داده اﺳﺖ و ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ دان ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﺮﻳﺪارى ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎراﻳﻰ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪى ﻛـﻪ روى ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮراك ﺻـﻮرت ﻣـﻰ ﮔﻴـﺮد، ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎى ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺑﻮده و از ﺗﻮﻟﻴﺪ دان در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ ﺧﻮراكﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر اﺷﺮاف دارﻧﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﺟﺜﻪ ﺑﺪن، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ ى ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﻛـﻪ، اﻫﻤﻴ/ـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻮراك ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﺎﻻﺑ در ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك از ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺮاﻣﺒﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ :

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻰ ﻫـﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻧﺪازه ﻛﺮاﻣﺒﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻮﺟﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬار دارد (ﻃﻰ روزﻫـﺎى اول ﭘـﺲ از ﺧـﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ). درﺑﺎره راﺑﻄﻪ اﻧﺪازه ذرات ﻛﺮاﻣﺒﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در رﺷـﺪ اوﻟﻴـﻪ (٣-٠ ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش) ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮاﻣﺒﻞ درﺷﺖ (ﺣﺪود ٤ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ)، ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ (٤-٥/١ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘـﺮ) ﻳـﺎ ﻛﺮاﻣﺒـﻞ رﻳـﺰ (ﻛﻤﺘـﺮ از ٥/١ ﻣﻴﻠـﻰ ﻣﺘـﺮ) ﺑـﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺮاﻣﺒﻞ درﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧـﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻰ ﻫﺮ دوى آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدى ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺮاﻣﺒﻞ رﻳﺰ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ. ﮔـﺰارش ﻣﺸـﺎﺑﻬﻰ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎزده ﻏﺬاﻳﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪ. آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴ ﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻮرد ﺳﺎدهاى ﻣﺜﻞ اﻧﺪازه ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻫﻢ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻰ روى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ دارد.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك :

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ دوام ﭘﻠﺖ PDI ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﺎده ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﻃﻰ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ دوام آن ﭘﻠﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ دان ﭘﻠـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ از اﻳـﻦ ﻣﻌﻴـﺎرﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. متاسفانه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮورى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه درﺑـﺎره ﻃﻴـﻮر ﺑـﻪ وزن ﺧﺎﻛـﻪ و ﭘﻠـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ PDI اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻴﺮه ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪهاى ﻛﻪ ﺣﺎوى ١٠٠ درﺻﺪ دان ﭘﻠﺖ اﺳﺖ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوى ﭘﻠﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮراكدﻫﻰ ﺧﺮد ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﻮراكﻫﺎى ﭘﻠـﺖ ﺷـﺪه ﻃـﻰ ﺑﺎرﮔﻴﺮى، اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اوﮔﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮرى ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻰ از دان ﭘﻠﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻰ ﻫﺎى ﻏﺬاﺧﻮرى ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ PDI ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﮕﺎه زﻳﺮﻛﺎﻧﻪاى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻟﺬا اﻧﺪازه ذرات ﺧﻮراﻛﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴ ﺖ اﺳـﺖ. ﺑﺮرﺳـﻰﻫـﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻮر ﺧﻮراكﻫﺎى درﺷﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮراك ﻣﺶ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﮔـﺮ ﺟﻴـﺮهاى ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﻠـﺖ و ﺧﺎﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ را ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ، ﺧﻮراكﻫـﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﺮآورى ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﻪ آن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻰ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ از دان ﭘﻠﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﻛﻤﺘﺮى دارﻧﺪ از ﺧﺎﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠـﺖ روى ﻧـﺮخ رﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد، ﻟﺬا وﺟﻮد ﺧﺎﻛﻪ در ﺧﻮراك ﺑﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ ﮔﻠـﻪ اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻰ دارد. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺳﺮاﻧﮕﺸـﺘﻰ، ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ازاى وﺟﻮد ﻫﺮ ١٠ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ:

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد:

١. ﺳﻬﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ، ٤٠ درﺻﺪ

٢. اﻧﺪازه ذرات ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ، ٢٠ درﺻﺪ

٣. ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﻴﮓ، ٢٠ درﺻﺪ

٤. ﻣﺸﺨﺼﺎت داى، ١٥ درﺻﺪ

٥. ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ٥ درﺻﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﮔﺮدد ٦٠ درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺧﻮراك ﻣﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻨﻴﮓ و ﻗﺒﻞ از ورود داى ﺑﻪ ٨٠ درﺻﺪ ﻣﻰرﺳﺪ. ﭘﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﺎوى درﺻﺪى ﮔﻨﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ذرت از دوام ﺑﺎﻻﺗﺮى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدندرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﮔﻨﺪم اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ از ٣/١٦ درﺻﺪ ﺑﻪ ٢١ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوام ﭘﻠﺖ از ٨/٧٥ ﺑﻪ ٨/٨٨ درﺻﺪ ارﺗﻘﺎء ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.