روش های استفاده از جدول Matrix Value آنزیم فیتاز

روش وارد کردن آنالیز فیتاز بعنوان یکی از اقلام جیره :

در این روش آنزیم فیتاز به عنوان یک ماده خوراکی در نظر گرفته می شود و همانند سایر اقلام مورد استفاده در تغذیه طیور توان آزاد سازی آن از مواد مختلف بعنوان آنالیز این آنزیم در جیره نویسی مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب تمام توان این آنزیم به صورت کاهش قیمت جیره از همان ابتدای دوره پرورش برای مرغدار صرفه جویی می شود. استفاده از این روش در مواردی پیشنهاد می شود که دسترسی به کارشناسان جیره نویسی مقدور است.

روش کم کردن مقادیر آزاد شده توسط فیتاز از نیازهای طیور ;

در این روش که با استفاده از مقادیر محاسبه ، توان آنزیم فیتاز که به صورت درصد از جیره نهایی ذکر شده است از میزان نیازهای طیور کسر شده و الباقی نیاز با استفاده از بقیه اقلام تامین خواهد شد. به عنوان مثال اگرتصمیم بر جیره نویسی با سطح انرژی 2950 kcal/kgمی باشد مقدار توان آنزیم فیتاز53 kcal/kg  از 2950 کسرو جیره نویسی با سایر اقلام و با هدف تامین   kcal / kg 2897  انجام خواهد شد. از این روش در مواردی پیشنهاد می شود که دسترسی به کارشناسان جیره نویسی مقدور است.

روش Over the top :

به این ترتیب فقط توان آزاد سازی فسفر این آنزیم بصورت کاهش نسبی قیمت جیره برای مرغدار قابل استفاده است بطور مثال : با توجه به دستور کارخانه و نوع پرنده پرورشی گوشتی،تخمگذار ... با استفاده 60 یا 100 گرم در تن مقدار6.5 کیلوگرم دی کلسیم یا فسفات از جیره حذف می شود و توان آنزیم در آزاد سازی سایر اقلام مثل انرژی و مواد معدنی در انتهای دوره بصورت افزایش راندمان پرورش و کاهش ضریب تبدیل برای مرغدار نمایان خواهد شد.

این طریقه مصرف در مواردی قابل استفاده است که دسترسی به کارشناسان جیره نویسی وجود نداشته باشد.