اثرات ال کارنیتین در باروری خروس

ال کارنیتین به مقدار ناچیز در بدن حیوانات از دو اسید آمینه ضروری لیزین و متیونین در کبد و کلیه سنتز می شود,وجود ال کارنیتین برای متابولیسم و حرکت اسیدهای چرب در داخل سلولها ضروری است,مشخص شده که این ماده در ساختمان آنزیمی به نام کارنیتین استیل ترانسفراز شرکت می کند که بخشی از کوآنزیمA و استیل کوآنزیمAرا تشکیل می دهدکه تاثیر کارنیتین بر متابولیسم اسیدهای چرب می باشد,زنجیره کربن آنها بیش از 8کربن می باشد,کارنیتین به 2شکل دی ال کارنیتین و ال کارنیتین یافت می شود,تنها شکل فعال آن از نظر بیولوژیکی ال کارنیتین است.

از آنجایی که ال کارنیتین یک ماده مغذی شبیه ویتامین هاست باعث افزایش و تحرک اسپرم ها می شود,در نتیجه این تحرک اسپرم ها در خروس باعث افزایش تخمگذاری مرغ مادر و درصد هچ نیز میشود,آمونیاک یکی از عوامل بیماری زایی حیوانات مخصوصا در گله جوجه ها و مرغ ها میباشد با افزودن ال کارنیتین در جیره میزان تحمل را بالا می برد,هدف از جیره مطلوب تامین انرژی لازم میباشد,که باافزودن ال کارنیتین در واقع در حجم جیره مصرفی صرفه جویی به عمل می آید,یکی از موارد مهم ال کارنیتین کفایت سیستم ایمنی در حیوانات می باشد,به طبع کاهش هزینه دارو و جلوگیری از تشکیل رادیکالهای آزاد را در پی دارد,همچنین باعث تسهیل در ورود ویتامین EوA,راحتی ورود چربی در میتوکندری شده که در نتیجه به خودی خودباعث جلوگیری و کاهش رادیکالهای آزاد که عامل اصلی بیماری می باشد می شود.

عده ای از پژوهشگران نقش کارنیتین در متابولیسم انرژی و اثرات این ماده طی 2آزمایش مورد تحقیق و بررسی قراردادند,که در مجموع این آزمایشات نشان داد 10گروه شامل 10جوجه با جیره های مختلف تغذیه شدند,شامل جیره استانداردوجیره های شامل لیزین و متیونین کم و زیادو همچنین بدون 5%مکمل چربی,ال و دی کارنیتین بودند,عملکرداضافه وزن بدن,ضریب تبدیل غذایی,میزان چربی ناحیه شکم و غلظت ال کارنیتین در خون وقسمتهای عضلانی وعضله قلب,کبدوکلیه موردبررسی قرار گرفت,همانطوریکه انتظار می رفت غلظت ال کارنیتین با افزودن چربی به طورمعنی داری کاهش یافت زیرا ال کارنیتین از سنتز دو اسیدآمینه لیزین و متیونین در کبد سنتز می شودوبه مقداراندک در بدن حیوانات وجود دارد...

نتیجه گیری:l_carnitine در جوجه خروس باعث تقویت و کیفیت اسپرم در باروری که به نوبه خود با بالا رفتن سطح ایمنی ایجاد تخم مرغ هایی سالم تر,افزایش میزان تخم مرغ تولیدی و کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش قابلیت هچ و جوجه درآوری به میزان 8/3% می باشد,در نتیجه میزان مرگ و میرجوجه ها نیز کمتر می شود,در نهایت باعث کاهش هزینه و تولید گله مادر گوشتی بیشتر میشود.