اهمیت اقتصادی تهویه بر رشد جوجه گوشتی و بازده اقتصادی مرغداری

اهمیت اقتصادی تهویه بر رشد جوجه گوشتی و بازده اقتصادی مرغداری

 

تهویه ضعیف بر رشد مرغ گوشتی و بازده اقتصادی مرغداری ، تاثیر منفی خواهد گذاشت. در یک سری پژوهش نامه های فنی ،تیم فنیAvisgen به اهمیت تغییر پذیری تهویه در محیط مرغداری های سر بسته می پردازد. گرچه این مقاله بر اساس چشم اندازی از یک پرورش دهنده ی امریکایی نوشته شده، با این حال در مناطق دیگر دنیا هم کاربرد دارد.

به واسطه ی فعالیت های R.BlakelyJohn مدیر فنی شرقی Aviagen در آمریکا و Dr.Gene Simpson ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ََََAuburn در راستای پیشرفت های ژنتیکی ، تغذیه، مدیریت، میزان زمان مورد نیاز برای رسیدن به وزن هدف در مرغهای گوشتی به طور چشمگیری کاهش یافته در عین حال، فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای وزن بدن در واکنش به تقاضای بازار دقیق تر شده است.

گرچه به نظر می رسد این دو فاکتور، مسیر مشابهی را در یک محصول نهایی بهبود ارتقاء بخشند، تولید یک مرغ گوشتی با وزن هدف یا کاهش در میزان زمان تولید می تواند برای پرورش دهنده مشکل ایجاد کند.

به عنوان مثال تفاوت های 115 گرم و 230 گرم در وزن گله به طور رایج به عنوان وزن هدف 1815 گرم و 3405 گرم در نظر گرفته می شوند. این انحرافات در وزن گله حتی اگر ژنها و منابع تغذیه مشابهی در یک گروه تولیدی استفاده شده باشند مشاهده می شود که به ویژه بر بازده اقتصادی اثر می گذارد. بنابراین چرا این تفاوت ها در وزن هدف رخ می دهد؟

تغییر پذیری در محیط سر بسته که تا حد زیادی به تغییر سامانه یتهویه بر می گردد به ویژه در سطح کارایی مرغ گوشتی تاثیر گذار است. مسئول نهایی ساماندهی تهویه، پرورش دهنده است.

نرخ رشد و درآمد:

یک راه متداول برای مقایسه نرخ رشد بین گله ها با سنین مختلف محاسبه افزایش روزانه میانگین ( ADG ) است که در واقع نسبت وزن بد میانگین برسن ( روزها ) در این فرایند می باشد. نقایسه این ارقام تفاوت ها میان پرورش دهنده ها را آشکار می کند. به عنوان مثال ، در یک مجتمع کوچک پرندگان، برخی گله ها به ADG 45 گرم می رسند در حالی که سایری به 50 گرم در روز دست می یابند. تفاوت در این ارقام به اینجا منجر می شود که تولید کننده ی اولی به مرغ هایی به وزن 1770 گرم و دومین تولید کننده به پرندگانی با وزن میانگین 1950 گرم دست خواهد یافت.

پر کردن این فاصله وزنی به چهار روز زمان بیشتر نیاز خواهد داشت. تفاوت ها در نرخ رشد مرغ های گوشتی سنگین تر نیز مهم است. به عنوان مثال در یک گله مرغ گوشتی بهADG 50گرم، وزن میانگین2995 گرم خواهد بود. در حالی که گله دیگر با ADG 59 گرم به وزن میانگین 3540 گرم دست می یابد. دراین نرخ ها (رشد ) اولین گله باید ظرف 70 روز رشد کند تا برابر وزن میانگین نهایی دومین گله (ظرف 60روز ) شود که تفاوتی ده روزه درسن پرورش را شاهد خواهد بود. وقتی چنین اتفاقی می افتد، معمولاً گله ها امکان استفاده از روزهای اضافی برای جبران عقب ماندگی را نخواهند یافت. پرورش دهندگانی که افزایش وزن ضعیف تری را تجربه می کنند بازده کمتری به دست خواهند آورد. بنابراین همان طور که این مثال ها نشان می دهند، تفاوت های به ظاهر کوچک در نرخ رشد می توانند تاثیرات زیادی بر کل فرایند تولید بگذارند.

تاثیرات تهویه بررشد FCR :

تغییرات امروزه در پرورش مرغ های گوشتی، اهمیت دگرگونی در محیط های سر بسته را افزایش داده اند. در واکنش به شرایط بازار، متخصصین علم ژنتیک نه تنها نرخ رشد بلکه بازده اجزای، لاشه را هم افزایش داده اند. بازده گوشت در این پرندگان- که بیشتر در سینه متمرکز شده است- آنها را به دماهای بالا حساس تر می سازد، بنابراین بیشترین تفاوت رشد پرندگان را می توان به پرورش دهنده نسبت داده که تا چه حد می تواند دمای محیط را به خوبی مدریت کند. خطوط ژنتیکی مرغ گوشتی برای نرخ رشد، با تمایل آنها به خوردن تعیین می شود. اگر دما خیلی بالا باشد، مرغ گوشتی کم یا اصلاً نمی تواند غذا بخورد. مدیریت شرایط محیط سر بسته تا حد زیادی تابع بهینه سازی برنامه تهویه می باشد که می تواند با ارزیابی ساماندهی تهویه توسط پرورش دهنده و عملکرد متعاقب پرنده انجام پذیرد. اگر تهویه در بخشی از روز مناسب نباشد، رشد پتانسیل برای آن بخش از دست می رود و هرگز نمی تواند دوباره به دست آید.

به عنوان مثال، یک مرغ گوشتی 38 روزهبه 912 ساعت زمان برای رشد نیاز دارد. اگر نرخ رشد از 1815 گرم هدف، 115 گرم یا 3/6 درصد انحراف داشته باشد بهاین معناست که 57 ساعت از زمان متعارف پرورش عقب مانده است. چنانچه عملکرد تهویه منجربه دمای خنک تر از حد مطلوب شود، مرغ های گوشتی به اندازه کافی غذا می خورند ولی بیشتر انرژی، صرف حفظ دمای طبیعی بدن خواهد شد تا اینکه مصروف رشد شود. لذا هزینه تولید به خاطر FCR بیشتر بالا خواهد رفت. دمای پایین تر از حد مطلوب حتی برای چند ساعت، نیازهای تغذیه را افزایش داده و منجر به عملکرد ضعیف تر می شود.

تاثیر بر هزینه و درآمد:

در نرخ رشد ناکافی و افزایش FCR ناشی از مشکلات مربوط به تهویه تا حد زیادی بر هزینه تولید تاثیر می گذارد به گونه ای که پرورش دهنده وکمپانی سود مورد انتظار را به دست نمی آورند. تهویه نامناسب حتی در یک دوره زمانی کوتاه تاثیر زیان آوری بر عملکرد مرغ گوشتی خواهد داشت. ( شکل1 ) خط آبی وزن مورد انتظار گله هایی است که تحت شرایط مطلوب رشد کرده اند. خط قرمز رنگ وزن مورد انتظار گله هایی را نشان می دهد که روزانه به مدت دو ساعت در محیط هستند و خط نقطه چین، وزن مورد انتظار گله هایی است که تحت شرایط خیلی گرم به مدت 4 ساعت در روز رشد کرده اند.

مطابق آمار به دست آمده برای هر مرغ 38 روزه، تفاوت در وزن نورد انتظار بین شرایط مناسب محیطی و هنگامی که 2 ساعت از 24 ساعت دمای بالا را تحمل می کنند. 160 گرم و تحمل 4 ساعت دمای بالاتر 320 گرم است. به عنوان مثال 476 گرم اتلاف پتانسیل وزن در جایی رخ می دهد که تهویه بهینه به مدت 2 ساعت از 24 ساعت برای یک سالن 30 هزار قطعه ای حفظ نشده است.

( شکل2 ) ضرر مرغداری در عدم اجرای بهینه تهویه را شرح می دهد. اگر فرض شود که یک میلیون پرنده در هر هفته عمل آوری شود، با قیمت عمده فروشی 56/1 دلار برای هر کیلو در سن روزگی،خسارت 7/9 میلیون دلار و 4/19 میلیون دلار به ترتیب برای 2 از 24 و 4 از 24 ساعت خواهد بود. در گله هایی با سنین بالاتر این خسارت ها بیشتر است.

( شکل3 ) سن مربوط به زیانهای اقتصادی ناشی از عملکرد غیره بهینه تهویه را در یک سالن نشان می دهد. با استفاده از این اطلاعات، با20 هزار پرنده درهرسالن، 5 گله در هرسال، پرداخت 11/0 دلار هزینه پرورش هر کیلو، وزن زنده ی 38 روزه، 750/10 دلار و 500/3 دلار درآمد به ترتیب برای 2 از 24 و 4 از 24 ساعت اتلاف خواهد شد. در گله های مسن تر، این خسارت با افزایش بیشتر نیز مواجه است.

نتیجه گیری:

 

سالن های مجهز به فناوری های نوین و دریچه های تهویه ی کنترل شده فشار ایستا، تهویه تونلی و سرد سازی تبخیر، به مراتب کارایی بیشتر و سود بهتری را نصب خود می سازند. تولی کننده یاید به شکلی مناسب تجهیزات تهویه و حفظ دمای مطلوب را ساماندهی کند در غیر این صورت وزن بدن و FCR می تواند آسیب ببیند که منجربه خسارت مالی هنگفت برای پرورش دهنده و اتحادیه می شود. تهویه مناسب و بر نامه های ساماندهی محیط سر بسته، برای به حداقل رساندن تفاوت های وزنی و بالا بردن سود برای پرورش دهنده و اتحادیه ضروری است.