مسمومیت با منواکسیدکربن

گاز منواکسیدکربن یا CO در اثر سوختن ناقص در فضایی با میزان اکسیژن کم رخ می دهد . حال چنانچه غلظت این گاز به میزان 2/0 درصد در محیط برسد ماکیان ظرف چند ساعت بطور دسته جمعی هلاک خواهند شد . علایم خفگی ، تنفس با دهان باز و انقباض شدید عضلانی دیده می شود . رنگ خون پرنده مسموم به رنگ قرمز تیره در آمده و پرنده می میرد .