عفونتهای کلی باسیلوزی

کلی باسیلوز به دسته و گر.هی از بیماریهای متفاوت اطلاق می شود که توسط عامل باکتریایی اشریشیا کلی (E.Coli) ایجاد شود مانند کلی سپتی سمی ، عفونت کیسه زرده ، بیماری هجاره و ...

اشریشیا کلی یا ای کولای یکی از باکتریهای معروف میله ای شکل ، گرم منفی و تاژکدار است با طول و عرض 6/0*5/2 میکرون که در روده پستانداران و پرندگان بوفور یافت می شود . اغلب سویه های این باکتری غیر بیماریزا می باشند اما برخی از سویه های این خانواده عامل ایجاد بیماریهای کلی باسیلورزی می باشند . بخاطر اهمیت این باکتری بطور مختصر به شرح خصوصیات این باکتری می پردازیم .

همانطور که پیشتر گفته شد اشریشیا کلی یک باکتری متحرک تاژکدار است و بخوبی رنگ پذیر بوده و تولید هاگ نمی کند و به راحتی در بسیاری از محیط های کشت آزمایشگاهی رشد می کند و درجات متغیری از دما را برای رشد می تواند تحمل کند اگرچه بهترین دما برای آن 37 درجه سانتی گراد می باشد . کلنی های اشریشیاکلی در سطح آگار برجسته و براق است و در محیط کشت مکانکی آگار به رنگ قرمز و در محیط EMB به رنگ بنفش بوده و دارای جلای فلزی می باشد .