هویج های وحشی

مزایای تغذیه ای :

 هنگامی که تازه باشد  خوراکی مطلوب است  و باعث تحریک مصرف علوفه می گردد.  میزان انرژی  و ماده خشک آن نسبت به هویج (carrot) اندکی  بیشتر است (15% ماده خشک  و انرژیآن 13 مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک ) . سطوح نشاسته  و قند آن تقریبا 11% است .

 خوش خوراکی :

 این محصولات هنگامی که تازه  باشند از خوش خوراکی خوبی برخوردارند.