کنجاله نیجر

 مزایای تغذیه ای :

میزان الیاف  و پروتئین آن بالا بوده ، اما قابلیت هضم  آن کم ارزش  غذایی آن محدود است . میزان اسید آمینه لیزین در این کنجاله نیز کم است .

خوش خوراکی :

ضعیف

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 قابلیت هضم پایین و خوش خوراکی اندک این فرآورده کاربرد آن  را در  جیره حیوانات اهلی با محدودیت  مواجه  می نماید .