پوست سویا

مزایای تغذیه ای :

 منبع خوب الیاف قابل هضم محسوب شده ،  پروتئین آن در حد متوسط  و سطوح انرژی آن مطلوب است.

خوش خوراکی :

متوسط

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 میزان الیاف بالا ممکن است مصرف آن را محدود نماید.