پودر سنگ آهک

 مزایای تغذیه ای :

 منبع عمده  و اصلی کلسیم افزودنی به جیره ها  محسوب می گردد. 

 خوش خوراکی :

 چون بصورت مستقیم  تغذیه نمی شود ، لذا خوش خوراکی جیره را تحت  تاثیر قرار نمی دهد.

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) 

 باید مراقب  وجود  فلزات سنگین در این فرآورده بود  تضمین آن بر عهده تولید کنندگان می باشد.