شربت حاصل از خیساندن ذرت

 مزایای تغذیه ای :

 حاوی بخشی  اعظم پروتئین  محلول دانه ذرت بوده  و حالت مطلوب ، از آن در یک خوراک مایع  است. می توان آن را با ملاس مخلوط کرد که در تنتیجه محصول نهایی از انرژی ، پروتئین  و قند بالایی برخوردار خواهد بود. این ماده بدلیل خوش خوراک بودن باعث افزایش مصرف علوفه گردد. 

خوش خوراکی :

 خیلی خوش خوراک بوده و اندکی مزه شور دارد.

 محدودیت های مصرف( عوامل ضد تغذیه ای ) :

غیر یکنواختی آن از نظر فیزیکی  و بعضا تشکیل ژل توسط آن ممکن  است سبب مشکلاتی گردد. (pH)آن پایین (5-4) و میزان پتاسیم  و نمک آن بالا است که در صورت استفاده بیش از حد در جیره می تواند سبب ایجاد اسهال شود.