آموزش جیره نویسی طیور با روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی خطی با حاشیه اطمینان برپایه اسید آمینه های قابل هضم

آموزش جیره نویسی طیور با روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی خطی با حاشیه اطمینان برپایه اسید آمینه های قابل هضم

چگونه می توانیم  بوسیله روش برنامه ریزی خطی با حاشیه اطمینان - خطای تغییر و تنوع آنالیز شیمیایی خوراک هایی که از منابع استخراج می شوند و حاصل اندازه گیری آزمایشگاه نمی باشند را از بین ببریم؟