بروزرسانی ورژن 1.1 نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور"

اطلاعیه 1396/11/20 بروزرسانی ورژن 1.1

1 - بهبود عملکرد و افزایش سرعت بخش حل جیره.

2 - رفع باگ محاسبه مقدار سایر موادمغذی به سطح انرژی.

3 - رفع باگ ذخیره قیمت در بخش "محدودیت و قیمت ها".

4 - اضافه شدن بخش اعلام خطاها در حین فرموله کردن جیره

4 - 1 - اعلام  تداخل در تامین احتیاجات غذایی سویه مورد نظر، در جهت کمک به کاربر برای مشخص شدن ایراد جیره مورد نظر.

4 - 2 - اعلام  عدم تامین احتیاجات غذایی سویه موردنظر در حالتی که خوراک ها قادر به تامین احتیاجات مورد نظر نیستند،در جهت کمک به کاربر برای مشخص شدن ایراد جیره مورد نظر.

4 - 3 - اعلام و مشخص کردن  تمام مواد مغذی بدون مقدار، برای تسهیل شدن جیره نویسی با بانک خوراک نرم افزار.

4 -4 -  اعلام  کافی نبودن  میزان درصد انتخابی محدودیت خوراک ها برای تامین احتیاجات غذایی، در جهت کمک به کاربر برای مشخص شدن ایراد جیره مورد نظر.