افزایش قیمت نرم افزار جیره نویسی طیور - فید افزار طیور

با سلام

طبق صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ 1396/09/14 قیمت نرم افزار از 400 هزار تومان به 800 هزار تومان افزایش یافت. لازم به ذکر است عزیزانی که فی سابق پیش ثبت نام را انجام داده اند می بایست در صورت تمایل همان مبلغ 400 هزار تومان را واریز نمایند.

روابط عمومی فیدار سیستم افزار